O projekcie

European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing – EIP on AHA

Europejskie Partnerstwo Innowacji na Rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia się – EIP on AHA to inicjatywa Komisji Europejskiej, polegająca na współpracy pomiędzy Komisją Europejską a krajami, regionami – samorządami, przemysłem, pracownikami opieki zdrowotnej i społecznej oraz organizacjami reprezentującymi osoby starsze i pacjentów. To oparte na współpracy partnerstwo ma na celu poprawę zdrowia i jakości życia osób starszych oraz zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społecznym.

EIP on AHA to zespół 130 partnerów, którzy są zaangażowani w pracę nad określonymi zagadnieniami związanymi z aktywnym i zdrowym starzeniem się. Robią to, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, zwiększając wartość dodaną ich własnych doświadczeń krajowych i lokalnych oraz identyfikując braki, które należy uzupełnić na szczeblu europejskim. Grupy działania obejmują środowiska akademickie, władze publiczne, miasta, regiony, przemysł, sektor ochrony zdrowia i pomocy społecznej, inwestorów i innowatorów, stowarzyszenia pacjentów i inne organizacje pozarządowe. Działania w ramach EIP on AHA obejmują poziom lokalny, regionalny, krajowy i europejski. Grupy pracują w oparciu o spójne plany działania, które określają priorytety, cele i wspólne zadania oraz aktywności w ramach strategicznego planu wdrażania, wypracowując kanon dobrych praktyk w tym zakresie. Taka forma międzynarodowej współpracy na rzecz zdrowego aktywnego starzenia się i wychodzenia naprzeciw potrzebom lokalnym poprzez partnerstwo w EIP on AHA to możliwość tworzenia i dystrybucji rozwiązań mających pozytywne konsekwencje dla wszystkich zaangażowanych partnerów.

 

ZAANGAŻOWANIE WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU

W ramach partnerstwa EIP on AHA Wydział Nauk o Zdrowiu zaangażowany jest we współpracę o charakterze edukacyjnym (w postaci spotkań ekspercko-warsztatowych)
z samorządami województwa łódzkiego.

Program warsztatów obejmuje kilka głównych bloków tematycznych o zróżnicowanej problematyce, dotyczącej zdrowia seniora, w tym wykłady na temat m.in. jakości życia, pomyślnego starzenia, chorób dietozależnych, roli profilaktyki zdrowotnej w utrzymaniu dobrego zdrowia, zaleceń żywieniowych dedykowanych seniorom. W programie znajdują się również zajęcia z pierwszej pomocy (jak prawidłowo przechowywać leki, co robić, gdy ktoś traci przytomność, jak rozpoznać udar, jak reagować w sytuacjach zagrożenia, unikając ryzyka i opanowując zdenerwowanie), a także wykłady dotyczące zmiany modelu codziennego funkcjonowania w dobie pandemii COVID-19 (zasady higieny, zasady profilaktyki, radzenie sobie ze zjawiskiem społecznej izolacji). Ponadto instruktaż zajęć ruchowych dla seniorów (wskazówki, zalecenia, formy rekreacji i umiejętność ich dostosowania), a także spotkania poświęcone formom terapii zajęciowej (również w ramach integracji międzypokoleniowej), edukacji medialnej, e-usług dedykowanych seniorom, silver economy, ekoedukacji. Przewidziano również zajęcia na temat metod i możliwości aktywizacji seniorów. Katalog proponowanych zagadnień jest otwarty i szeroki, dostosowany do potrzeb i opracowywany we współpracy z przedstawicielami samorządu (gminy/miasta).

Zajęcia edukacyjne (wykłady, warsztaty) prowadzone są przez pracowników WNoZ. W zajęcia o charakterze warsztatowym zaangażowani są także studenci wszystkich kierunków WNoZ skupieni w kołach naukowych pod opieką merytoryczną pracowników naukowych Wydziału.

Prowadzenie gościnnych wykładów i realizacja zajęć warsztatowych potwierdzona jest certyfikatem wystawionym przez samorząd danej gminy/miasta i Uniwersytet Medyczny w Łodzi.


Wydrukuj strone
Do gory
Do gory