Doktorat międzynarodowy

DOKTORAT MIĘDZYNARODOWY W OPARCIU O UMOWY CO-TUTELLE

Podstawą realizacji doktoratu międzynarodowego jest dwustronna umowa między instytucjami (art. 185 ust 2 oraz art. 198 ust. 6 Ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Słowo cotutelle pochodzi z języka francuskiego (z angielskiego cotutelage), jest to umowa o wspólnej opiece naukowej doktoranta, który ubiega się o nadanie stopnia doktora równolegle w kraju i zagranicą. Zwana jest także umową o współpromotorstwie. Umowę cotutelle zawiera się z zagraniczną uczelnią partnerską zainteresowaną taką formą współpracy.

 

Doktorat międzynarodowy – umowy co-tutelle

Doktorat Międzynarodowy podnosi prestiż uzyskanego stopnia doktora, jak również stwarza Doktorantowi wyjątkową okazję, by zaistnieć na międzynarodowym forum naukowym, pracować w ramach międzynarodowych grup badawczych i zdobyć podwójny dyplom, co może być szczególnie ważne dla dalszego rozwoju naukowego oraz poszerzenia możliwości budowania swojej kariery międzynarodowej.

Inicjatorem tej formy może być instytucja, promotor jak i sam Doktorant.

Uregulowanie formalno-prawne wzajemnej współpracy jest rozwiązaniem indywidualnym, zależnym od obu uczelni i systemów prawnych w jakich funkcjonują.

Praca doktorska w ramach umowy co-tutelle pisana jest pod opieką dwóch promotorów: polskiego i zagranicznego. Doktorat powstaje równocześnie na dwóch Uczelniach (w Uniwersytecie Medycznym w  Łodzi i w instytucji zagranicznej), a cały proces może zakończyć się wydaniem wspólnego dyplomu. Zgodnie z art. 179 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), informację o tym, czy doktorat zakończy się wydaniem wspólnego dyplomu doktorskiego przez obie uczelnie czy wydaniem oddzielnych dyplomów doktorskich, wpisuje się w umowie.

Doktorat międzynarodowy oparty na umowach co-tutelle nie jest stażem ani wymianą doktorancką.

 

Okres obowiązywania umowy co-tutelle

Doktorant  może rozpocząć kształcenie w Szkole Doktorskiej w oparciu o umowę co-tutelle na pierwszym lub drugim roku kształcenia studiów doktoranckich. Umowa ważna jest do momentu uzyskania przez Doktoranta stopnia doktora, po czym wygasa.

 

Obowiązki Doktoranta

Aby móc przystąpić do umowy co-tutelle w pierwszej kolejności Doktorant musi uzyskać zgodę swojego promotora na realizację doktoratu międzynarodowego. Inicjatywa może też należeć do promotora, który często ma już nawiązane kontakty międzynarodowe i zna jednostki naukowe prowadzące badania w zakresie istotnym dla Doktoranta.

Po uzyskaniu zgody promotora Doktorant składa  pisemny wniosek (dostępny tutaj WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA), zaopiniowany wcześniej przez promotora z Polski do Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z prośbą o nawiązanie umowy co-tuttele z jednostką zagraniczną.

 

Podpisanie umowy

Po pozytywnym rozpatrzeniu przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej wniosku, Dyrektor w pierwszym etapie wyznacza Doktorantowi promotora zatrudnionego w Uczelni partnerskiej. Uniwersytet Medyczny w Łodzi kontaktuje się z wybraną jednostką zagraniczną oraz rozpoczyna negocjacje dotyczące treści umowy. Doktorant i promotor są informowani o przebiegu rozmów i na odpowiednich etapach do nich włączani, w celu ustalenia szczegółów zawarcia umowy.

Ostateczna treść umowy co-tutelle ustalana jest pomiędzy obiema uczelniami – treść negocjują tylko uprawnione do tego osoby, wcześniej do tego wyznaczone. Ponadto umowa podlega zatwierdzeniu przez organy centralne obu uczelni. Umowa musi spełniać wymogi obu systemów prawnych.

Umowy podpisują osoby uprawnione do reprezentowania obu uczelni i do zaciągania zobowiązań w imieniu uczelni. Umowa zostanie przekazana również Doktorantowi. Umowa sporządzana jest w języku polskim oraz w języku, jakim posługuje się jednostka partnerska.

 

Pobyt w jednostce zagranicznej

Doktorant zobowiązany  jest do prowadzenia badań oraz uczestniczenia w zajęciach zarówno w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi jak i w jednostce partnerskiej. Harmonogram pobytu Doktoranta w obu jednostkach ustalany jest indywidualnie.

Doktorant  podczas pobytu w jednostce partnerskiej powinien wykupić we własnym zakresie ubezpieczenie, w szczególności ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, w tym także dopełnić formalności, aby w razie choroby mieć możliwość korzystania  z bezpłatnego leczenia w kraju pobytu, ponieważ obydwie jednostki nie ponoszą odpowiedzialności za brak właściwego ubezpieczenia lub za posiadanie niewłaściwego ubezpieczenia.

 

Obrona pracy doktorskiej oraz nadanie stopnia

Obrona pracy doktorskiej odbywa się w jednej wybranej przez Doktoranta Uczelni (Uniwersytecie Medycznym w Łodzi lub na uczelni partnerskiej) określonej w umowie indywidualnej. Komisja doktorska składa się z przedstawicieli obu uczelni, a zasady wyboru składu określane są w treści umowy.

Stopień doktora nadawany jest przez obie uczelnie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obie jednostki muszą posiadać uprawnienia do nadawania stopni w wybranej dyscyplinie. Obydwie uczelnie wystawiają dyplom doktorski zgodnie z przepisami je obowiązującymi. Jak zaznaczono powyżej, doktorat może zakończyć się dyplomem doktorskim wydanym przez każdą z uczelni albo wspólnym dyplomem doktorskim wydanym przez obie uczelnie, w zależności od tego, co strony ustaliły w umowie co-tutelle.

Prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do tematu rozprawy doktorskiej oraz publikacji rozprawy doktorskiej oraz wykorzystanie i ochrona wyników badawczych uzyskanych przez Doktoranta w wyniku wspólnej pracy w obu instytucjach są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami o stopniach doktorskich obowiązującymi w obu uczelniach, a w przypadku kolizji przepisów decydować będą przepisy obowiązujące w miejscu przeprowadzenia obrony.

W przypadku odmowy wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, na wydane przez uczelnię postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania Doktorantowi przysługuje zażalenie do Rady Doskonałości Naukowej.

 

Obsługa administracyjna w zakresie umów co-tutelle

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

mgr Marzena Krzyżańska – specjalista ds. planowania i nauki (w zakresie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, dyscyplina nauki o zdrowiu)
tel. +4842 272 50 23, e-mail: marzena.krzyzanska@umed.lodz.pl

 

Międzynarodowa Szkoła Doktorska

mgr Ada Mikulska– samodzielny referent ds. obsługi doktorantów ( w zakresie kształcenia w szkole doktorskiej)
tel. +48 42 272 50 80, e-mail: ada.mikulska@umed.lodz.pl


Wydrukuj strone
Do gory
Do gory