Postępowania habilitacyjne

 

1. Habilitant, który spełnia warunki do wszczęcia postępowania habilitacyjnego (Uchwała nr 30 z dnia 26 stycznia 2017 r. wraz z Załącznikiem oraz wytyczne Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu) uzyskuje w Bibliotece Głównej UM w Łodzi dokument potwierdzający punktację naukową (tel. 677-92-69, e-mail: punktacja@umed.lodz.pl)

2.  Habilitant przedstawia Dziekanowi dokumentację (patrz  punkt 3.), która jest analizowana na posiedzeniu Kolegium Dziekańskiego.

3. Po akceptacji dokumentów przez Kolegium Dziekańskie, Habilitant składa do Centralnej Komisji wniosek (wzór wniosku na stronie Centralnej Komisji – www.ck.gov.pl – Komunikat 6/2011) o wszczęcie postępowania habilitacyjnego (we wniosku habilitant wskazuje jednostkę organizacyjną posiadającą uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego, wybraną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego).

Do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego habilitant załącza (w formie odrębnych załączników w 2 egz.):

a) oryginał albo poświadczoną przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą postępowanie habilitacyjne kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora albo kwalifikacji I stopnia w zakresie sztuki i dyscypliny artystycznej;

b) autoreferat przedstawiający opis jego dorobku i osiągnięć naukowych albo artystycznych, w szczególności określonych w art. 16 ust. 2 ustawy – w sposób jednoznacznie wyróżniony w autoreferacie, w formie papierowej i elektronicznej,
w języku polskim i angielskim (wzór autoreferatu na stronie Centralnej Komisji – www.ck.gov.pl – Komunikat 6/2011);

c) wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych albo dokumentację dorobku artystycznego wraz z odpowiednim zapisem dzieł artystycznych i dokumentacją ich publicznej prezentacji, w formie papierowej i elektronicznej, w języku polskim i angielskim (w języku angielskim – wraz z tytułami prac w tym języku) – z uwzględnieniem wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. nr 196, poz. 1165);

d) informacje o:

  • osiągnięciach dydaktycznych wraz z wykazem przewodów doktorskich, w których pełnił funkcję promotora pomocniczego,
  • współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi albo działającymi w zakresie sztuki w kraju i za granicą,
  • działalności popularyzującej naukę.

Wniosek w 2 egz. o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z załącznikami przedkłada się w formie elektronicznej i w formie papierowej. Załączniki b)-d) wymagają podpisu habilitanta.

Forma elektroniczna wniosku wraz z załącznikami musi być tożsama (identyczna) z formą papierową, uwzględniając również wymagane podpisy na tych dokumentach.

Centralna Komisja prosi o dołączenie do wniosku (w formie odrębnego dokumentu) informacji umożliwiających bezpośredni kontakt z wnioskodawcą (adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail).

W przypadku uzyskania stopnia doktora za granicą, niezbędne jest przedstawienie dowodu równoważności tego stopnia z odpowiednim polskim stopniem doktora.

Wniosek wraz z autoreferatem Centralna Komisja zamieszcza na swojej stronie internetowej.

4. Po ocenie formalnej wniosku Centralna Komisja wysyła do jednostki organizacyjnej, którą wskazał habilitant, pismo o wszczęcie postępowania i habilitacyjnego oraz wyznaczenie 3 członków komisji habilitacyjnej.

5. Rada Wydziału wyznacza 3 członków komisji habilitacyjnej:
– sekretarza
– recenzenta
– członka

6. Centralna Komisja wyznacza 4 członków komisji habilitacyjnej:
– przewodniczącego
– 2 recenzentów
– członka

7. Komisja habilitacyjna podejmuje uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego.

8. Na podstawie tej opinii Rada Wydziału podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego.

9. Centralna Komisja ogłasza uchwałę w sprawie nadania albo odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z informacją o składzie komisji habilitacyjnej oraz recenzjami na swojej stronie internetowej.

10. Habilitant uiszcza opłatę za wydanie dyplomu habilitacyjnego w wysokości 120 PLN na konto:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź
ING Bank Śląski 51 1050 0099 6385 2222 2222 2222
(z podaniem imienia i nazwiska doktoranta/habilitanta oraz uwagą – opłata za dyplom doktorski/habilitacyjny)

 

 

 


Wydrukuj strone
Do gory
Do gory