POSTĘPOWANIE O NADANIE TYTUŁU PROFESORA

Tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji.

Tytuł profesora może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego lub osobie, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego oraz:

 1. posiada osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania stawiane w postępowaniu habilitacyjnym
 2. posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych lub odbyła staże naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, lub prowadziła prace naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych
 3. posiada osiągnięcia w opiece naukowej – uczestniczyła co najmniej:
  a) raz w charakterze promotora w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia oraz
  b) raz w charakterze promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia lub uczestniczy w charakterze promotora w otwartym przewodzie doktorskim, oraz
  c) dwa razy w charakterze recenzenta w przewodzie doktorskim lub w przewodzie habilitacyjnym lub w postępowaniu habilitacyjnym.

Postępowanie o nadanie tytułu profesora przeprowadza Rada Wydziału na wniosek osoby ubiegającej się o uzyskanie tytułu.

Do wniosku o nadanie tytułu profesora osoba ubiegająca się o jego nadanie załącza:

 1. poświadczone przez pracownika Dziekanatu WNoZ kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopni doktora i doktora habilitowanego albo decyzji o nabyciu uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego wydanej na podstawie art. 21a ustawy
 2. autoreferat, w języku polskim i w języku angielskim, przedstawiający:
  a) osiągnięcia naukowe
  b) osiągnięcia w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym informacje o:
  – zakończonych nadaniem stopnia doktora przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczyła w charakterze promotora lub promotora pomocniczego
  – otwartych przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczy w charakterze promotora
  – sporządzonych recenzjach w przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych lub przewodach habilitacyjnych
  c) działalność popularyzującą naukę
 3. ankietę oceny osiągnięć naukowych lub artystycznych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, a w przypadku określonym w art. 21a albo w art. 26 ust. 3 ustawy – po uzyskaniu stopnia doktora, ze wskazaniem, które z tych osiągnięć uznaje za najważniejsze
 4. analizę bibliometryczną
 5. kwestionariusz osobowy
 6. poświadczoną przez pracownika Dziekanatu WNoZ kopię dowodu osobistego

Osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora, która spełnia warunki do wszczęcia postępowania (Uchwała nr 30 z dnia 26 stycznia 2017 r. wraz z Załącznikiem oraz wytyczne Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu) składa wniosek wraz z załącznikami w postaci papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanymi na informatycznym nośniku danych.

Przedstawiona dokumentacja jest analizowana na posiedzeniu Kolegium Dziekańskiego, a następnie na posiedzeniu Komisji ds. Rozwoju Naukowego.

Rada Wydziału po podjęciu uchwały o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu profesora przekazuje Centralnej Komisji autoreferat, ankietę oceny osiągnięć naukowych Kandydata oraz listę co najmniej dziesięciu kandydatów na recenzentów, spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie tytułu i niebędących członkami Rady Wydziału przeprowadzającej postępowanie.

Centralna Komisja powołuje pięciu recenzentów o renomie międzynarodowej spośród osób zaproponowanych przez Radę Wydziału lub spośród innych osób.

Recenzentem w postępowaniu o nadanie tytułu profesora może być osoba posiadająca tytuł profesora w zakresie danej lub pokrewnej dziedziny nauki lub sztuki lub osoba posiadająca stopień doktora zatrudniona przez co najmniej pięć lat w zagranicznej szkole wyższej lub instytucji naukowej na stanowisku profesora, która przez okres co najmniej pięciu lat kierowała samodzielnie zespołem badawczym, była promotorem co najmniej dwóch osób, które uzyskały stopień doktora oraz posiada znaczny dorobek naukowy.

Po zapoznaniu się z recenzjami, Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora, a następnie przesyła go wraz z aktami postępowania, w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały, do Centralnej Komisji.

Centralna Komisja podejmuje uchwałę o przedstawieniu albo o odmowie przedstawienia kandydata do tytułu profesora w terminie do 6 miesięcy od dnia otrzymania uchwały.

Centralna Komisja, w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały o przedstawieniu Kandydata do tytułu, składa do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o nadanie tytułu profesora.


Wydrukuj strone
Do gory
Do gory