Kształcenie podyplomowe

 

Studia Podyplomowe „Edukator zdrowotny”
w zakresie (specjalności): (1) promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej oraz profilaktyki cukrzycy i związanych z nią chorób przewlekłych, (2) zarządzania ochroną zdrowia, (3) ubezpieczeń zdrowotnych.


Zakres tematyczny/przedmiotowy studiów
Kierunek Studiów Podyplomowych dla edukatorów zdrowotnych służy pozyskaniu wiedzy praktycznej oraz specjalistycznych umiejętności w zakresie: (1) promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej oraz profilaktyki cukrzycy i związanych z nią chorób przewlekłych,
(2) zarządzania ochroną zdrowia, (3) ubezpieczeń zdrowotnych.

Cel studiów
Studia pozwalają uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia edukacji prozdrowotnej, utrwalania dobrych nawyków żywieniowych oraz dobrej kondycji psycho-fizycznej, wspierania rodzin i pacjentów z chorobami przewlekłymi w środowisku szkolnym/zawodowym oraz wsparcia w tym obszarze działań lekarza rodzinnego/diabetologa/pediatry.

Realizacja Studiów Podyplomowych będzie zorientowana przede wszystkim na: wysoki poziom kształcenia, najnowszą wiedzę i nowoczesne metody badawcze w nauce.

Program nauczania podlegać będzie stałemu doskonaleniu poprzez standaryzację zajęć, wprowadzanie zajęć fakultatywnych stymulujących pracę własną studentów, a także ewaluację wykładowców przez studentów i Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia. Program zajęć realizowany jest przez wybitnych specjalistów, w tym profesorów i praktyków z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (w tym wykonawców europejskiego projektu EIT Health CLOSE), Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, organizacji diabetologicznych. Ponadto, program kładzie nacisk na wagę pracy własnej studenta poprzez wprowadzenie: 1) obligatoryjnego testowego egzaminu końcowego pozwalającego na weryfikację zdobytej wiedzy i umiejętności oraz 2) obowiązku przygotowania i ustnej obrony pracy dyplomowej.

Ramowy program Studiów Podyplomowych – zakres kształcenia

Przedmiot Liczba godz. teoretycznych Liczba godz. praktycznych
Organizacja ochrony zdrowia w Polsce 6 0
Zarządzanie ochroną zdrowia poprzez finansowanie, priorytetyzację, koszyk świadczeń gwarantowanych, ubezpieczenia, regulacje formalno-prawne 8 0
Promocja zdrowia i profilaktyka cukrzycy u dzieci 8 8
Ratownictwo medyczne – pierwsza pomoc 8 8
Cukrzyca u dzieci i młodzieży; choroby sprzyjające jej rozwojowi oraz wikłające jej przebieg 28 12
Zaburzenia depresyjne egzogenne jako efekt i powikłanie procesu diagnostyczno-terapeutycznego u dzieci z cukrzycą 16 0
Ustawodawstwo w edukacji zdrowotnej 8 0
Metodyka nauczania w edukacji zdrowotnej 8 0
Rola edukatora w systemie ochrony zdrowia, ze specjalnym uwzględnieniem cukrzycy i innych pokrewnych chorób przewlekłych u dzieci i młodzieży 16 4
Żywienie dziecka chorego na cukrzycę i inne, związane z nią choroby przewlekłe 16 4
Świadczenia zdrowotne na rzecz osób chorych przewlekle w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz w ofercie produktowej placówek niepublicznych – zakres, jakość, dostępność 8 8
Seminarium dyplomowe 48 0
Egzamin dyplomowy 2 0
Razem 224

 

Program obejmuje 176 godzin wykładów i zajęć praktycznych oraz 48 godzin seminariów
– łącznie 224 godziny zajęć dydaktycznych.

Organizatorzy
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu
Kierownik programu: prof. Romuald Holly
Koordynator programu: dr Anna Rybarczyk-Szwajkowska
Sekretarz studiów: mgr Katarzyna Robaczyńska

Współorganizatorzy

 • Fundacja „Diabeciaki”
  Prezes – mgr Barbara Kucharska
 • Klinika Pediatrii, Diabetologii, Endokrynologii i Nefrologii
  Kierownik programu medycznego – prof. Agnieszka Szadkowska

 

Adresaci
Osoby posiadające ukończone studia wyższe (minimum licencjat) na kierunkach: nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia, socjologia, a także kierunek farmaceutyczny,  lekarski, zdrowie publiczne, lekarsko – dentystyczny.

Warunki rekrutacji

Tryb naboru:
Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie (drogą pocztową lub osobiście) w sekretariacie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem).

Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej (dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera),
 • wypełniony kwestionariusz osobowy,
 • 2 fotografie,
 • dowód wpłaty czesnego na konto uczelni,
 • w przypadku płatności ratami – oświadczenie o terminie wpłaty drugiej raty,

 

Zasady realizacji studiów:
studia dwusemestralne, zajęcia w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń w formie warsztatowej odbywają się w 11 zjazdach weekendowych (sobotnio-niedzielnych)

Koszt studiów:
4.500 zł (czesne płatne w dwóch ratach po 2.250 zł za każdy semestr)

Dodatkowych informacji udziela

dr Anna Rybarczyk-Szwajkowska,
nr tel. 42 677 93 16,
e-mail anna.rybarczyk@umed.lodz.pl,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
90-131 Łódź, ul. Lindleya 6, p. 403

mgr Barbara Kucharska,
tel.693 056 654,
e-mail: prezes@diabeciaki.pl,
Fundacja „Diabeciaki”,
90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

 

 

Studia podyplomowe 
Menedżer opieki senioralnej

Cel studiów
Celem studiów jest dostarczenie kompleksowej wiedzy oraz niezbędnych umiejętności wymaganych w pracy na rzecz seniorów i z seniorami. Studia podyplomowe Menedżer opieki senioralnej umożliwią poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu medycznych i społecznych aspektów starzenia się i starości, zarządzania procesami koordynowanej opieki medycznej, zdrowotnej i społecznej a także prawa, projektów badawczych i inicjatyw aktywizujących seniorów.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów i ćwiczeń o charakterze warsztatowym, a wyniesiona wiedza pozwoli na efektywne zarządzanie placówkami i projektami tworzonymi z myślą o osobach starszych oraz pozwoli na tworzenie usług biznesowych w zakresie starzenia się społeczeństw. Studia kończą się przygotowaniem projektu opieki koordynowanej nad seniorami.

Adresaci studiów
Studia podyplomowe są formą kształcenia skierowaną do osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia  magisterskie, pragnących poszerzać swą wiedzę  z pełną świadomością dalszego ustawicznego kształcenia z zakresu opieki koordynowanej nad osobami starszymi oraz zarządzania usługami skierowanymi do seniorów w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

Studia są skierowane przede wszystkim do absolwentów kierunków medycznych i społecznych, czyli lekarzy, pielęgniarek, edukatorów zdrowia publicznego, pracowników socjalnych, urzędników administracji publicznej, pedagogów, socjologów i psychologów oraz  do szerokiego kręgu ludzi zainteresowanych problematyką seniorów, posiadających co najmniej tytuł zawodowy licencjata. Wiedza jaką posiądą uczestnicy studiów stanowić będzie doskonałe uzupełnienie już zdobytych umiejętności i kwalifikacji.

Studia podnoszą kwalifikacje osób już pracujących w jednostkach samorządu terytorialnego, placówkach medyczno-zdrowotnych, instytutach badawczych oraz dają konkretne perspektywy pracy w wymienionych wyżej obszarach, zarówno w kraju jak i zagranicą, odpowiadając tym samym na potrzeby rynkowe.

Zasady rekrutacji

 1. Rejestracja na studia podyplomowe Menedżer opieki senioralnej na stronie: rekrutacja. http://rekrutacja.umed.lodz.pl/studia-podyplomowe/
 2. Ukończone studia wyższe (minimum licencjat).
 3. Pozytywna weryfikacja wymaganych dokumentów aplikacyjnych.
 4. Dokonanie wpłaty czesnego w wysokości 3000 zł.

 

Wymagane dokumenty:

 1. formularz zgłoszeniowy,
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych/licencjatu,
 3. 2 zdjęcia,
 4. kopia dowodu osobistego.

 

Opłaty za studia – 3 000 zł
Liczba miejsc – 40
Minimalny limit przyjęć – 21

Organizacja studiów
Zajęcia będą odbywać się od października do czerwca, w cyklach sobotnio-niedzielnych, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem, który będzie dostępny na stronie www.umed.lodz.pl.

Formuła zajęć – wykłady i ćwiczenia w formie warsztatowej.
Czas trwania studiów/liczba semestrów – 1 rok /2 semestry
Liczba godzin dydaktycznych – 200

 

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE
DIAGNOSTYKA W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA

LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE JAKO SAMODZIELNY PODMIOT GOSPODARCZY
NA RYNKU OCHRONY ZDROWIA

 

Organizator   
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Polityki Ochrony Zdrowia

Współorganizatorzy
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi (Wydział Zamiejscowy w Warszawie)
Krajowy Instytut Ubezpieczeń
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Adresaci studiów
Studia podyplomowe „Diagnostyka w systemie ochrony zdrowia. Laboratorium diagnostyczne jako samodzielny podmiot gospodarczy na rynku ochrony zdrowia” organizowane są na użytek osób legitymujących się wyższym wykształceniem (minimum dyplomem licencjackim), które swoją przyszłość zawodową wiążą z rosnącą rolą diagnostyki medycznej i laboratoryjnej w polskim systemie ochrony zdrowia oraz coraz większym znaczeniem profilaktycznego i diagnostyczno-prewencyjnego paradygmatu terapeutycznego w ochronie zdrowia.

Program studiów przygotowany został w odpowiedzi na oczekiwania:

 • diagnostów, wszystkich specjalizacji w tym głównie laboratoryjnych,
 • farmaceutów,
 • biologów, mikrobiologów,
 • osób zarządzających jednostkami ochrony zdrowia,
 • osób współpracujących z ubezpieczycielami komercyjnymi kontraktującymi usługi medyczne.

 

Sylwetka absolwenta
Studia podyplomowe dają kompleksową wiedzę w zakresie: (1) uruchamiania rezerw systemu ochrony zdrowia w wyniku jego racjonalizacji i reorganizacji polegającej na opracowaniu kosztów czynności lekarskich i leków (w ramach procedur medycznych), (2) włączania do procedur medycznych diagnostyki laboratoryjnej, (3) ograniczania szkód powodowanych nadmiernym spożyciem leków i kosztów na ich zbędne zakupy, (4) prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek w Polsce i w innych krajach UE (szczególnie ważne w związku z „(.)coraz częściej praktykowanym przez dyrekcje szpitali „pozbywaniem” się laboratoriów (tzw. outsourcing) oraz problemem refinansowania podstawowych badań”). Program Studiów zawiera treści z zakresu planowania działalności gospodarczej, zarządzania małą firmą w różnych fazach jej rozwoju, finansowania rozwoju, rachunkowości, prawa gospodarczego (w tym prawa podatkowego), prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, marketingu, negocjacji w biznesie, wykorzystania technologii informatycznych w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem.

 

Program kształcenia
Studia trwają dwa semestry i obejmują 192 godziny wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń, konsultacji i seminarium dyplomowego, w ramach sesji sobotnio – niedzielnych. Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową z wykorzystaniem: symulacji sytuacyjnej, case studies, pracy indywidualnej i w podgrupach, elementów coachingu, dyskusji moderowanej. Program realizowany jest przez wybitnych specjalistów, w tym profesorów: Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Clark University (USA), a także Manchester University (GB), Instytutu Karolinska w Sztokholmie (Szwecja), Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Akademii Medycznej we Wrocławiu, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zakres Programu Kształcenia (bloki programowe)

Symbol bloku

Laboratorium diagnostyczne jako: (1) jednostka organizacyjna w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, (2) samodzielny podmiot gospodarczy, (3) kontrahent zakładów ubezpieczeń, (3) kontrahent przemysłu farmaceutycznego, (4) partner uczelni medycznej

A/1

Rola farmaceuty i diagnosty laboratoryjnego w badaniach klinicznych i orzecznictwie

A/2

Komplementarność ról: lekarza, diagnosty i farmaceuty

A/3

Rola samorządu zawodowego aptekarzy i diagnostów w integracji i reprezentacji interesów środowiska

A/4

Rola diagnostyki w systemie ochrony zdrowia w świetle polskich i unijnych regulacji prawnych

A/5

Rola diagnostyki laboratoryjnej w: (1) genetyce klinicznej i (2) patomorfologii

A/6

Diagnostyka medyczna i laboratoryjna w profilaktycznym i diagnostycznym paradygmacie terapeutycznym vs. w paradygmacie serwisowo-naprawczym

A/7

Diagnostyka medyczna a laboratoryjna

B/1

Diagnostyka laboratoryjna w terapii farmakologicznej

B/2

Przedmiot i zakres kompetencji i zadań w badaniach diagnostycznych

B/3

Diagnostyka medyczna i laboratoryjna w procedurach medycznych

B/4

Standardy diagnostyczne w procedurach medycznych

B/5

Projekt nowelizacji Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej. Proponowane kierunki zmian a oczekiwania środowiska zawodowego

B/6

Ustawa o refundacji i rozporządzenie o receptach w rządowym pakiecie ustaw „zdrowotnych”. Zasady obrotu produktami i wyrobami medycznymi

B/7

Ustawa o informatyzacji w rządowym pakiecie ustaw „zdrowotnych”

B/8

Odpowiedzialność cywilna farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych

B/9

Warunki zawierania umów cywilno-prawnych o świadczenie diagnostycznych usług laboratoryjnych. Zasady konstruowania bezpiecznych umów

B/10

Metodyka wyceny kosztów czynności diagnostycznych w: (1)terapeutycznych procedurach medycznych, (2) badaniach klinicznych, (3) laboratoriach analitycznych

C/1

Wpływ diagnostyki laboratoryjnej na ograniczanie kosztów ponoszonych przez system ochrony zdrowia

C/2

Rola diagnostyki laboratoryjnej w zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń szpitalnych.

C/3

Najnowsze technologie i kierunki badań w diagnostyce medycznej i laboratoryjnej

D/1

Komplementarność rozwoju technologii farmaceutycznych i diagnostycznych

D/2

Kryteria i metodyka oceny jakości pracy laboratoriów diagnostycznych

D/3

Diagnostyka medyczna i laboratoryjna w paradygmatach terapeutycznych SOZ w Polsce

E/1

Profilaktyka, diagnostyka i prewencja w systemie ubezpieczeń społecznych w Polsce.

E/2

Diagnostyka jako moduł produktu ubezpieczenia zdrowotnego

E/3

Rola farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych w konstruowaniu produktowej oferty ubezpieczenia zdrowotnego

E/4

Procedury związane z zakładaniem firmy. Formy prawno-organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej. Sieci, franszyza, koncentracja rynku, rosnące wymogi kapitałowe branży

F/1

Elementy prawa cywilnego, prawo pracy

F/2

Rola umowy o jakości świadczonych usług (Service Level Agreement) w kontraktach outsourcingowych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.

F/3

Podstawy konkurencyjności małego i średniego przedsiębiorstwa. Czynniki budujące przewagę konkurencyjną. Strategie marketingowe małych i średnich przedsiębiorstw. Rola Internetu w pozyskiwaniu nowych klientów

F/4

Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw. Opodatkowanie działalności gospodarczej

F/5

Formy finansowania zewnętrznego małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystanie funduszy strukturalnych do finansowania rozwoju. Pozyskiwanie projektów unijnych dla medycznych laboratoriów diagnostycznych

F/6

Zarządzanie zasobami ludzkimi małej firmy

F/7

Ryzyko w prowadzeniu działalności gospodarczej. Identyfikowanie ryzyk i metody ich neutralizowania

F/8

PR małego przedsiębiorstwa

F/9

Informatyzacja małej firmy. Korzystanie z banku i hurtowni danych

F/10

Telediagnostyka i telemedycyna – przyszłość procesu zarządzania chorobami przewlekłymi

G/1

Rola portalu internetowego w rozwoju małej firmy. Rola komunikacji między laborantem a lekarzem, systemu gromadzenia i wymiany danych diagnostycznych i laboratoryjnych.

G/2

Rola posiadania przez pacjenta danych diagnostycznych w sytuacjach zagrażających życie (nieszczęśliwe wypadki, katastrofy, etc.) Electronic Health Record / Personal Health Record / dostęp do Centralnego Repozytorium Danych Diagnostycznych

G/3

Hurtownie danych gromadzące dane diagnostyczne jako część systemów do badań medyczno- farmaceutycznych

G/4

Diagnostyka w programach nauczania na kierunkach lekarskim, farmaceutycznym i innych związanych z ochroną zdrowia

H/1

Kierunki rozwoju sektora diagnostyki laboratoryjnej – doświadczenia międzynarodowe

H/2

Seminarium dyplomowe

I/1

 

Forma zaliczenia studiów
Kolejne edycje Studiów rozpoczynają się w październiku i kończą w czerwcu (wrześniu) roku następnego. Obejmują 12 sesji sobotnio-niedzielnych po 16 godzin lekcyjnych każda. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Wydziału Zamiejscowego SWSPiZ w Warszawie, ul. Łucka 11.
Uczestnicy studiów otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Społeczną Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, jeżeli:

 • zaliczyli wszystkie moduły tematyczne składające się na program nauczania, na podstawie których opracowany został tekst końcowy,
 • przygotowali pracę podyplomową, która uzyskała pozytywną recenzję.

 

Warunki przystąpienia do studiów:

 1. Ukończone studia wyższe (minimum licencjat).
 2. Pozytywna ocena dokumentów aplikacyjnych.
 3. Dokonanie wpłaty czesnego w wysokości 2500 zł za pierwszy semestr i 1900 zł za drugi semestr (łącznie 4400 zł).

 

Zgłoszenia przyjmują:

 • Katedra Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
  ul. Lindley’a 6 IVp., 90-131 Łódź, tel. (42) 677-93-16, fax (42)677-93-13, e-mail: katedrapoz@umed.lodz.pl
 • Krajowy Instytut Ubezpieczeń, ul. Ksawerów 30 lok. 92, 02-656 Warszawa,
  tel. (22) 628-99-30, fax (42)628-99-31, e-mail: kiu@kiu.com.pl
 • Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa
  tel. (22)-741-21-55 fax: (22) 741-21-56, e-mail: biuro@kidl.org.pl

 

Dokumenty

Dodatkowych informacji udzielają: dr Dominika Cichońska tel. 691 784 383, mgr Aneta Mrózek
tel. 691 896 919, mgr Agnieszka Zając tel. 501 727 107

Studia Podyplomowe
Komunikacja interpersonalna i wsparcie psychospołeczne

 

Ogólna charakterystyka
Kierunek jest przeznaczony dla osób legitymujących się wykształceniem wyższym licencjackim lub magisterskim, które ukończyły studia I i/lub II stopnia na kierunkach nieprzygotowujących do udzielania profesjonalnej pomocy osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, a interesują się tą problematyką w kontekście relacji interpersonalnych. Ponadto, tym kierunkiem studiów podyplomowych mogą być zainteresowane osoby, które w pracy zawodowej spotykają się bezpośrednio z sytuacjami wymagającymi posiadania podstawowej wiedzy oraz umiejętności w przedmiotowym zakresie (nauczyciele; kadra kierownicza; pracownicy działów personalnych, centrów wolontariatu. oraz kadra administracyjna służby zdrowia, mająca kontakt z pacjentami i ich rodzinami, itp.). Kierunek przygotowuje do udzielania krótkoterminowego wsparcia w formie tzw. „pierwszego kontaktu”. Zakres tematyczny nie pozwala na uzyskanie umiejętności koniecznych do prowadzenia pomocy długoterminowej w formach terapeutycznych.

Charakter studiów:  doskonalenie zawodowe

Wymiar studiów:  3 semestry, 350 godzin dydaktycznych

Forma kształcenia: studia zaoczne, zajęcia prowadzone w  weekendy ( zjazdy sobotnio-niedzielne)

Warunki rekrutacji
1. Złożenie w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu poniższych dokumentów:
–  kwestionariusza osobowego wraz z załącznikami (poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopią dowodu osobistego i dwóch fotografii);
– odpisu dyplomu ukończenia studiów;
2. Rozmowa kwalifikacyjna z Kierownikiem studiów podyplomowych lub z-cą Kierownika studiów podyplomowych ds. przedmiotowego kierunku;
3. Warunkiem uruchomienia kierunku jest podjęcie studiów przez min. 20 osób.

Opłaty: pełna odpłatność za studia wynosi 3600 zł (1200 zł za semestr).

Wykaz przedmiotów

lp

nazwa przedmiotu

liczba
godzin
wykładów

liczba
godzin
ćwiczeń

1

Psychologia kliniczna

20

15

2

Rozwój psychoseksualny człowieka

20

10

3

Wybrane zagadnienia prawodawstwa

18

4

Socjologia rodziny

12

5

Etyka przywództwa i pracy

15

6

Przeciwdziałanie stresowi
i wypaleniu zawodowemu

15

7

Propedeutyka wsparcia psychospołecznego
z pedagogiką

15

15

8

Polityka społeczna i praca socjalna
wobec zjawisk wykluczenia

10

10

9

Interwencja kryzysowa

20

10

Wybrane modele wsparcia
w sytuacjach przemocowych

20

11

Profilaktyka i diagnoza przemocy
wobec dzieci

20

12

Komunikacja w procesie wychowania

20

13

Profilaktyka  i kompensacja
niepowodzeń szkolnych

10

14

Symptomatyka i mechanizmy uzależnień

15

10

15

Mediacje

30

16

Trening interpersonalny

30

ogółem

110

240

Dodatkowych informacji na temat programu udziela koordynator studiów, drogą elektroniczną pisząc na adres: rafal.osinski@onet.eu albo telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 0-607 40-47-37.

 


STUDIA PODYPLOMOWE

UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH I ZARZĄDZANIA OCHRONĄ ZDROWIA
Ubezpieczenia zdrowotne i ich kontraktowanie; zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia; przekształcanie i restrukturyzacja ZOZ-ów; kontraktowanie świadczeń.

 

Organizator
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Polityki Ochrony Zdrowia

Współorganizatorzy
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Clark University (Massachusetts – USA)
Krajowy Instytut Ubezpieczeń

Adresaci studiów
Studia podyplomowe ubezpieczeń zdrowotnych i zarządzania ochroną zdrowia (ze specjalizacją w zakresie ubezpieczeń lub zarządzania ochroną zdrowia) organizowane są na użytek osób legitymujących się wyższym wykształceniem (minimum dyplomem licencjackim), które swoją przyszłość zawodową wiążą z rozwojem ubezpieczeń zdrowotnych oraz zarządzaniem poszczególnymi segmentami i/lub jednostkami organizacyjnymi systemu ochrony zdrowia w Polsce.
Program studiów przygotowany został w odpowiedzi na oczekiwania:

 • organizatorów ochrony zdrowia w urzędach samorządów wojewódzkich, miejskich
  i powiatowych,
 • osób zarządzających jednostkami ochrony zdrowia,
 • praktykujących lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, prawników, ekonomistów oraz przedstawicieli innych zawodów związanych z funkcjonowaniem, organizowaniem, działalnością i zarządzaniem podmiotów systemu ochrony zdrowia,
 • osób współpracujących z ubezpieczycielami komercyjnymi kontraktującymi usługi medyczne,
 • pracowników komercyjnych zakładów ubezpieczeń, firm assisntance praktykujących concierge, firm wytwarzających praktykujących dystrybuujących leki oraz sprzęt medyczny,
 • absolwentów wszystkich kierunków studiów medycznych,
 • absolwentów specjalizacji nauk o zdrowiu,
 • pracowników jednostek ochrony zdrowia (w tym urzędów administracji państwowej
  i samorządowej),
 • innych osób, zainteresowanych zdobywaniem nowych kwalifikacji, uaktualnianiem wiedzy i profesjonalnym przygotowaniem do pracy w jednostkach organizacyjnych systemu ochrony zdrowia,
 • osób przygotowujących się do podjęcia studiów MBA lub MPA

 

Sylwetka absolwenta
Studia podyplomowe przygotowują absolwenta do pracy w sektorze ochrony zdrowia dając mu kompleksową wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania systemu zabezpieczenia zdrowotnego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku ubezpieczeń zdrowotnych. Kształtują praktyczne umiejętności, w zakresie: analizy jakości ofert ubezpieczeń zdrowotnych, analizy efektywności ekonomicznej kontraktów, skutecznego prowadzenie negocjacji, konstruowania umów – kontraktów z partnerami rynku ubezpieczeń zdrowotnych. Studia dają także wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą celów, zasad i problemów restrukturyzacji placówek systemu ochrony zdrowia, zarówno dla ich kierownictwa, jak i dla władz samorządowych jako organów założycielskich tych placówek. Przygotowują absolwenta do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami
w organizacji o charakterze gospodarczym i administracyjnym, kształtują umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami.

 

Program kształcenia
Celem studiów jest przekazanie oraz usystematyzowanie wiedzy na temat:

 1. polskiego rynku świadczeń zdrowotnych i usług medycznych w obszarze współpracy
  i rywalizacji podmiotów publicznych i prywatnych. Studenci zapoznają się z ofertą produktów publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, firm abonamentowych, komercyjnych zakładów ubezpieczeń oraz z zasadami i kryteriami oceniania tych ofert;
 2. instrumentów i procedur restrukturyzacji oraz przekształceń własnościowych, niezbędnych nie tylko w warunkach kryzysu, ale również wtedy, kiedy przedsiębiorstwo w doskonałej kondycji poszukuje metod wzrostu swojej wartości, względnie może podjąć szerszą ekspansję rynkową.

 

Ramowy program studiów 
Studia trwają dwa semestry i obejmują 240 godzin wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń, konsultacji i seminarium dyplomowego, w ramach sesji sobotnio – niedzielnych.

Zakres Programu Kształcenia (bloki programowe)

Symbol bloku

Zabezpieczenie zdrowotne w Polsce – zobowiązania konstytucyjne
i regulacje prawne a praktyka systemu ochrony zdrowia

A/1

Struktura, sposób funkcjonowania i finansowanie polskiego systemu ochrony zdrowia

A/2

Zakład opieki zdrowotnej w polskim systemie ochrony zdrowia

A/3

Szpital jako centrum kompetencji systemu ochrony zdrowia

A/4

Metoda ubezpieczenia jako sposób organizacji i finansowania świadczeń zdrowotnych i usług medycznych

B/1

Ubezpieczenia zdrowotne i pielęgnacyjne

B/2

Prawo ubezpieczeń zdrowotnych

B/3

Rachunek aktuarialny w ubezpieczenia zdrowotnych

B/4

Rynek świadczeń zdrowotnych i usług medycznych w Polsce – diagnoza i rokowania

C/1

Pozyskiwanie danych źródłowych oraz zasady analiz (kryteria ocen) polskiego rynku świadczeń zdrowotnych i usług medycznych.

C/2

Analiza jakości ofert ubezpieczeń zdrowotnych – kryteria
i oceny rankingowe i ratingowe

C/3

Oferta produktowa usług medycznych świadczeniodawców (1)publicznych, (2)niepublicznych, (3)firm abonamentowych, (4)zakładów ubezpieczeń, (5)firm assistance i concierge

C/4

Konstruowanie kontraktów świadczeń zdrowotnych i usług medycznych przez płatników prywatnych i publicznych – case study

D/1

Konstruowanie kontraktów – wzorcowe procedury i dokumenty formalno-prawne

D/2

Współpracy władz samorządowych z kierownictwem szpitala oraz inwestorem prywatnym. Formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)

D/3

Przekształcenia własnościowe szpitali publicznych w świetle przepisów prawa. Misja, cele i style zarządzania ZOZ-ami o różnym statusie i strukturze własności: publicznym, prywatnym, mieszanym, spółdzielczym.

E/1

Procedury przekształceń własnościowych zakładów opieki zdrowotnej w Polsce

E/2

Misja, zadania i interesy szpitali, a interesy samorządów w związku
z przekształceniami własnościowymi szpitali

F/1

Kompetencje i odpowiedzialność kierownictwa szpitala jako przedsiębiorstwa państwowego a szpitala jako spółki prawa handlowego. Kompetencje i odpowiedzialność władz samorządów jako organów założycielskich szpitala

F/2

Zarządzanie przez restrukturyzację – restrukturyzacja jako proces stałej adaptacji do warunków otoczenia. Plany restrukturyzacyjne na użytek szpitali o różnych poziomach restrukturyzacyjnych – case study

G/1

Instrumenty restrukturyzacji: planowanie strategiczne i operacyjne, reorganizacja, controlling, prywatyzacja, reprocessing, outsourcing, budżetowanie, polityka kadrowa, dyscyplinowanie finansowe

G/2

Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej w wybranych krajach – przykłady i przestrogi dla Polski

G/3

Rola organu założycielskiego w procedurze przekształcania szpitala publicznego w niepubliczny

H/1

Droga formalno-prawna (kolejne kroki procedury) tworzenia
i uruchamiania szpitala jako spółki prawa handlowego

H/2

Rola, zakres działania i odpowiedzialność likwidatora podmiotu publicznego w procesie transformacji szpitala publicznego
w niepubliczny

H/3

Zarządzanie strategiczne i programy operacyjne – konstruowanie planów

I/1

Fundusze strukturalne na lata 2007-2013 oraz nowe programowania Komisji Europejskiej na następne lata  w zakresie ochrony zdrowia

I/2

Prawa pacjenta

J/1

Odpowiedzialność prawna zakładów opieki zdrowotnej oraz indywidualnych pracowników medycznych

J/2

Seminaria specjalizacyjne (dyplomowe) prowadzone równolegle
(do wyboru przez studenta) w zakresie (1) ubezpieczeń zdrowotnych
i (2) zarządzania ochroną zdrowia

K

 

Forma zaliczenia studiów
Kolejne edycje Studiów rozpoczynają się w październiku i kończą w czerwcu (wrześniu) roku następnego. Obejmują 12 sesji sobotnio-niedzielnych po 16 godzin lekcyjnych każda. Uczestnicy studiów otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Społeczną Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, jeżeli:

 • zaliczyli wszystkie moduły tematyczne składające się na program nauczania, na podstawie których opracowany został tekst końcowy,
 • przygotowali pracę podyplomową, która uzyskała pozytywną recenzję.

 

Warunki przystąpienia do studiów:

 1. Ukończone studia wyższe (minimum licencjat).
 2. Pozytywna ocena dokumentów aplikacyjnych.
 3.  Dokonanie wpłaty czesnego w wysokości 2200 zł za pierwszy semestr i 2200 zł za drugi semestr (łącznie 4400 zł)).

 

Osoby, które przygotują prace podyplomowe na uzgodniony temat w języku angielskim, mogą zostać przyjęte na prowadzone w Łodzi wspólnie z Clark University i Izraeli College (1) studia MBA in Health Care lub (2) studia MPA (Master of  Public Administration in Health Systems); względnie na prowadzone w Warszawie przez „Centre for Management Training – International MBA Program” Uniwersytetu Warszawskiego  (3) studia MBA (Master of Business Administration); w każdym przypadku z pominięciem pierwszego semestru/modułu studiów MBA lub MPA i związanych z tym opłat.

 

Zgłoszenia przyjmują:

 • Katedra Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
  ul. Lindley’a 6 IVp., 90-131 Łódź, tel. (42) 677-93-16, fax (42)677-93-13, e-mail: katedrapoz@umed.lodz.pl
 • Krajowy Instytut Ubezpieczeń, ul. Ksawerów 30 lok. 92, 02-656 Warszawa,
  tel. (22) 628-99-30, fax (42)628-99-31, e-mail: kiu@kiu.com.pl

 

Dokumenty

Dodatkowych informacji udzielają: dr Dominika Cichońska tel. 691 784 383, mgr Anna Rybarczyk
tel. (42) 677 93 16, mgr Agnieszka Zając tel. 501 727 107

 

STUDIA PODYPLOMOWE
Poradnictwo psychospołeczne i pomoc terapeutyczna

Poradnictwo psychospołeczne i pomoc terapeutyczna rodzinie to 3-semestralne studia podyplomowe, jako forma doskonalenia zawodowego dla absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich na kierunkach: nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, pielęgniarstwo, politologia, praca socjalna, psychologia i socjologia, a także lekarskim i lekarsko-dentystycznym.

W programie przewidziano m.in. zajęcia z interwencji kryzysowej, podstaw psychiatrii, psychologii klinicznej, rozwoju psychoseksualnego człowieka, innych problemów związanych z rozwojem człowieka i kolejnymi etapami życia, mediacji, metodyki pracy z małżeństwem i rodziną oraz kluczowych zagadnień z wybranych kierunków profesjonalnej terapii i szczegółowych metod pracy doradczo-terapeutycznej.
W trakcie studiów uczestniczy zdobędą umiejętności odnośnie:

– nawiązywania na poziomie werbalnym i niewerbalnym efektywnego kontaktu z klientem znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

– przeprowadzenia diagnozy zgłaszanego problemu (ewentualnie diagnozy wstępnej w przypadkach wymagających stosowania narzędzi badawczych specyficznych dla przedstawicieli innych pokrewnych profesji w stosunku do własnego kierunku studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych)

– przeprowadzenia interwencji kryzysowej oraz opracowywania programu pomocy i stosowania różnych form pracy z jednostką / rodziną bądź po dokonaniu oceny potrzeb klienta skierowania osoby do pomocy klinicznej
Kształcenie przewiduje 350 godzin zajęć dydaktycznych. Większość zajęć zaplanowanych w programie ma charakter ćwiczeń podnoszących kompetencje zawodowe.

Zapisy są przyjmowane w pok. nr 132 Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu w Łodzi przy pl. Hallera 1 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 10 – 14. 

Całkowity koszt studiów wynosi: 3600,00 zł, płatna w trzech ratach po 1200,00 zł przed rozpoczęciem każdego semestru.

Słuchacze dokonują wpłat na indywidualny nr konta, który zostanie nadany po przyjęciu na studia.”

Pozostała kwota jest płatana w ratach w trakcie całego ciągu studiów.

Dodatkowych informacji na temat programu udziela kierownik studiów, drogą elektroniczną pisząc na adres: studiapsychospoleczne@wp.pl albo telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 0-607 40-47-37.


Wydrukuj strone
Do gory
Do gory