Stypendia Ministra, samorządowe i inne

Posted Opublikowane przez Piotr Dolata w Komunikaty
sty
27

JEDNORAZOWE STYPENDIA NAUKOWE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2021

Rozpoczęła się XV edycja jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.

Studenci zainteresowani stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego, składają w wnioski w terminie od 1 do 28 lutego 2021 r.

Wnioski wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia przyjmowane są wyłącznie w Dziale ds. Bytowych Studentów i Doktorantów (Pl. Hallera 1, pok. 205, II piętro)

Do złożenia wniosków uprawnieni są jedynie rektorzy lub prorektorzy uczelni. Uczelnia może przekazać maksymalnie 12 wniosków studentów.

Wniosek studenta, który po raz pierwszy ubiega się o stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego, powinien obejmować najważniejsze osiągnięcia kandydata od dnia 1 stycznia 2018 do dnia jego złożenia.

Wniosek studenta, który otrzymał w latach ubiegłych stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego powinien obejmować najważniejsze osiągnięcia kandydata od momentu przyznania ostatniego stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego, jednak nie dalej niż od 1 stycznia 2018 r. do dnia jego złożenia.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków zawarte są w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów określa Regulamin przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.

Do pobrania:

 

Stypendium Województwa Opolskiego dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

Stypendium Województwa Opolskiego przeznaczone jest dla studentów kierunków medycznych z całej Polski, od IV do VI roku studiów, którzy nie powtarzają roku oraz nie korzystają z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiegają się o przyznanie stypendium.

Aby uzyskać stypendium, studenci zobowiązani są do odbycia stażu i podjęcia pracy w placówce medycznej w województwie opolskim, podlegającej  samorządowi terytorialnemu, właściwemu ministrowi lub Uniwersytetowi Opolskiemu, na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium.

Warunkiem otrzymania stypendium jest także dokonanie wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w  jednej z tych  placówek.

Stypendium przysługuje tylko w czasie trwania studiów, jego miesięczna wysokość to 2000 złotych brutto i przyznawane jest na okres 9 miesięcy.

Wnioski o przyznanie stypendium, należy składać do dnia 15 grudnia 2020r. – o terminie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do kancelarii urzędu.

Wniosek o przyznanie stypendium składa sam student w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu
– osobiście
– pocztą
– za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Więcej informacji znajdziesz na stronie:

https://www.opolskie.pl/2020/11/studenci-kierunkow-lekarskich-juz-moga-skladac-wnioski-o-stypendia/

 

STYPENDIA MINISTRA ZDROWIA ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Jeśli planujesz ubiegać się o Stypendium Ministra Zdrowia za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021 złóż wniosek w terminie od 15 września do dnia 12 października 2020 r.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przesyłając pod jeden z poniższych adresów:
malgorzata.wejchert@umed.lodz.pl
ewa.nowak@umed.lodz.pl

Pamiętaj, wnioskodawcą jest Rektor uczelni. Wnioski przesłane bezpośrednio do ministerstwa nie będą rozpatrywane.

We wniosku należy wskazać osiągnięcia uzyskane w okresie studiów od dnia:

 1. rozpoczęcia studiów – w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
 2. rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia – w przypadku studenta studiów drugiego stopnia,
 3. 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia do dnia 30 września 2020 r.

Uwaga: we wniosku nie wykazuje się osiągnięć uzyskanych w okresie urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

Po wypełnieniu wniosku w edytorze tekstowym należy go zapisać w formacie PDF (nie jest dopuszczalne skanowanie wydrukowanych wniosków do formatu PDF).

Do wniosku należy załączyć potwierdzenia osiągnięć.

Prosimy przy przesyłaniu wniosku wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia stosować się do  poniższej instrukcji:

 1. Wniosek: należy przesłać w formacie PDF oraz WORD
  – pliki należy opisać następująco: wniosek stypmin UMEDLodz_nazwisko imię
 2. Skany osiągnięć należy przesłać w jednym pliku PDF ułożone zgodnie z kolejnością zamieszczoną na wniosku
  – plik należy opisać następująco: wniosek stypmin UMEDLodz_nazwisko imię_zalaczniki
  UWAGA: Każda strona powinna być opisana, jakiego osiągnięcia dotyczy np.:
  część C.1.1 – skan stron monografii: (podać tytuł monografii);
  lub w przypadku kilku artykułów:
  część C.1.2.a) – skan stron artykułu: (podać tytuł artykułu),
  część C.1.2.b) – skan stron artykułu: (podać tytuł artykułu)
 3. Skan podpisanego własnoręcznie oświadczenia
  – plik należy opisać następująco: wniosek stypmin UMEDLodz_nazwisko imię_oswiadczenie
 4. Część A we wniosku należy uzupełnić wg poniższych danych

wniosekSzczegółowa informacja o sposobie wypełniania wniosków, zapisywania, przygotowania załączników znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. określa natomiast szczegółowe kryteria, tryb przyznawania stypendium, rodzaje osiągnięć naukowych związanych ze studiami, osiągnięć sportowych oraz wzór wniosku o stypendium Ministra Zdrowia za znaczące osiągnięcia dla studentów.

Treść rozporządzenia Ministra Zdrowia można pobrać tutaj.

Wzór wniosku Ministra Zdrowia do pobrania tutaj.

Oświadczenie studenta, które należy złożyć wraz z wnioskiem do poprania tutaj.

UWAGA: Stale aktualizujemy informacje dot. Stypendium Ministra Zdrowia za znaczące osiągnięcia dla studentów. Odwiedzaj naszą stronę by uzyskać bieżące informacje.

 

 

Wydrukuj strone
Do gory
Do gory